Zdobądź zawód na bezpłatnym kursie kwalifikacyjnym w Spożywczaku !

Rozpoczynamy rekrutację na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe !!! 
Kwalifikacyjne kursy zawodowe to propozycja dla osób dorosłych, które pragną:
- uzupełnić wiedzę zawodową,
- zdobyć nowy zawód,
- przekwalifikować się zawodowo.
Proponujemy dwa rodzaje kursów: 
yes T.4 PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH
yes T.16 ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH.
Po ukończeniu kursu, absolwent otrzymuje zaświadczenie, które upoważnia go do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Uwaga: w Spożywczaku znajduje się jeden z ośrodków egzaminacyjnych OKE.
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa). Jest to oferta dla osób pracujących, poszukujących pracy oraz studentów.
Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz rekrutacyjny (do pobrania - znajdziesz na końcu tego artykułu lub dostępny w sekretariacie uczniowskim);
  • oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (minimum gimnazjum /8-letnia szkoła podstawowa);
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowania na badania do pobrania w sekretariacie);
  • 1 zdjęcie.

INFORMACJE O KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM
T.4 PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH

sposób organizacji: niestacjonarny (zaoczny)
proponowany czas trwania: 3 semestry
termin rozpoczęcia: 1 lutego 2017 r.
 
Uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła 18 lat oraz posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie cukiernik.
 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Kurs kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez szkołę. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zaświadczenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która zda egzamin, uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.
Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych będzie umiał wytwarzać ciasta, ciastka, torty i desery, dekorować wyroby gotowe. Będzie też umiał ocenić jakość i przydatność surowców oraz prowadzić dokumentację związaną z rozliczeniem surowców i półproduktów. Podczas produkcji wyrobów cukierniczych potrafi posługiwać się  specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kształcenia musi poznać i umieć je obsługiwać. Dekoracje cukiernicze tworzone są głównie ręcznie i wymagają zdolności manualnych oraz plastycznych. Konieczna jest znajomość i umiejętność pracy z różnymi tworzywami dekoracyjnymi. Ważna jest również dbałość o higienę na stanowisku pracy oraz umiejętność jego organizacji zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii. Celem nadrzędnym tych czynności jest dostarczenie wyrobu o najlepszej jakości, wytworzonego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
  2. sporządzania półproduktów cukierniczych;
  3. sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
  4. dekorowania wyrobów cukierniczych.

INFORMACJE O KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM
T.16 ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH
sposób organizacji: niestacjonarny (zaoczny)
proponowany czas trwania: 1 semestr
termin rozpoczęcia: 1 lutego 2017r
 
Uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła 18 lat oraz:

  1. posiada wykształcenie w zawodzie piekarz lub cukiernik lub rzeźnik-wędliniarz lub operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,

albo

  1. posiada świadectwo ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji T.2 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń lub T.3 Produkcja wyrobów piekarskich lub T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych lub T.5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych lub T.18 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Kurs kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez szkołę. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zaświadczenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która zda egzamin, uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.
Warunkiem uzyskania dyplomu technika technologii żywności jest posiadanie następujących dokumentów:
1. Świadectwa potwierdzającego kwalifikację T.2 lub T.3 lub T.4 lub T.5 lub T.18;
2. Świadectwa potwierdzającego kwalifikację T.16;
3. Świadectwa ukończenia szkoły średniej.
Technik technologii żywności  wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego. Nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, przez obróbkę wstępną (sortowanie, mycie, obieranie, rozdrabnianie itp.), wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie (filtrowanie, wędzenie, zagęszczanie fermentowanie itp.), aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie i przekazanie do magazynu. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i produktów na każdym etapie procesu.
Istotnym jego zadaniem jest organizowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych, aby przebiegały zgodnie z obowiązującymi normami wykorzystania maszyn, surowców, energii, czasu pracy, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych oraz systemów  zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. Dokumentuje również zużycie surowców, dodatków, opakowań, ilości wyprodukowanych wyrobów i określa na tej podstawie normy zużycia materiałów
i wydajności, zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi. Technik technologii żywności bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji (próby technologiczne) oraz koryguje zaobserwowane wady i braki.
Technik technologii żywności wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych.
Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania produktów spożywczych,
2) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych,
3) organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie
    spożywczym,
4) kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.
=====
JoKo'2016.11.09
 

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

Dział: